Skip to Main Content »

Welkom bij Academia Press

Winkelwagen is leeg

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze commerciële transacties zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. De medecontractant erkent, door het loutere feit van een bestelling of aankoop, kennis ervan te hebben genomen en ze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering.

3. Alle vermelde prijzen zijn in euro tenzij anders vermeld. De prijzen zijn louter indicatief. Alle aangeduide prijzen zijn, behoudens materiële vergissing, evenwel de gangbare prijzen op het ogenblik van publicatie. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen indien er zich tussen het ogenblik van het meedelen van de prijzen en het ogenblik van het uitvoeren van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de catalogusprijzen. De klant heeft steeds de mogelijkheid een bindende prijsofferte te vragen.

4. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. 

5. Tenzij anders bedongen, zijn onze facturen uitsluitend betaalbaar, netto zonder korting, onmiddellijk na ontvangst.
Bij achterwege blijven van betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest berekend van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag. Bovendien wordt het bedrag van al onze rekeningen die niet op vervaldag zijn betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, als conventioneel schadebeding, met een vast minimum van 25 EURO per factuur ten titel van administratieve kosten.

6. De goederen reizen steeds op risico van de koper. Klachten of bezwaren nopens gedane leveringen dienen, om met geldigheid onderzocht te kunnen worden, schriftelijk en aangetekend gedaan binnen de acht dagen na de levering of, in geval van verborgen gebreken, binnen de acht dagen na de ontdekking ervan en ten laatste zes maanden na de levering.

7. Behoudens andersluidend beding, bedraagt de looptijd van een overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden product één jaar en wordt deze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar, behoudens schriftelijke opzegging ten minste drie maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

8. Alle geleverde producten blijven eigendom van Uitgeverij Lannoo nv tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Uitgeverij Lannoo nv.

9. Uw gegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, door Uitgeverij Lannoo nv, Kasteelstraat 97, B-8700 Tielt, om uitsluitend administratieve en commerciële doeleinden in bestanden opgenomen. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 willen wij u op uw verzoek kennis geven van uw gegevens in onze bestanden en ze eventueel verbeteren of verwijderen.

10. Ingeval van ‘verkoop op afstand’ (cf. Wet op de Handelspraktijken) heeft de consument, gedurende veertien werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet. Desgevallend worden de goederen in hun oorspronkelijke verpakking en voldoende gefrankeerd teruggestuurd.

12. Ingeval van betwisting tussen partijen of van vordering tot betaling zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge en de Vrederechter van het Eerste Kanton te Brugge bevoegd om daarover te vonnissen.