Maria Bouverne-De Bie

Maria Bouverne-De Bie

Maria Bouverne-De Bie is doctor in de staats-en bestuurswetenschappen en sinds 1 974 verbonden aan de vakgroep sociale agogiek (sinds 1 mei 2015: vakgroep sociaa l werk en sociale pedagogiek); van de Universiteit Gent (Faculteit Psychologie e n Pedagogische Wetenschappen). Centrale thema's in haar onderzoek zijn participa tie en de relatie tussen hulp en recht. Haar onderzoek betreft het jeugdbeleid, de studie van sociaal werkpraktijken en de samenlevingsopbouw.